BIA Naturbastert renseanlegg (våtmarksfilter) for avløpsvann fra hus og hytter

BIA naturbasert renseanlegg for avløpsvann er utviklet etter siste kjente forskningsresultater. Vi viser bl.a. til NKF/NORVAR miljøblad nr.49 og NAT programmet i regi av Jordforsk. 

Anlegget er en enkel, effektiv og miljøvennlig løsning for rensing av avløpsvann fra hus eller hytter. Anlegget kan dimensjoneres for enkeltstående hytte eller hus og opp til store boligfelt. Det har enkel installasjon og krever lite vedlikehold. BIA naturbasert renseanlegg med våtmarksfilter for avløpsvann er bygget opp slik(se skisse):

  • BIA - slamavskiller med innebygd pumpesump (eventuelt separat slamavskiller og pumpekum) med støtbelastning til forfilter.
  • Forfilter (dome) med doseringssystem.
  • Våtmarksfilter med inn - og utløpsdel. (ved krav om fosforfjerning).
  • Nivåreguleringskum/inspeksjonskum (ved krav om fosforfjerning).

våtmarksfilter

Tekniske data tanker og utstyr

Slamavskiller/pumpekum.


Produkt

Diameter

Høyde

Overflate

Pumpevolum

Inn / Utløp

Vekt
SL - 22/P 1600 1700   80 liter 110/50 140
SL - 43/P 2350 1800   80 liter 110/50 200
SL - 73/P 2000 2500 2800 110 liter 110/50 400
SL - 93/P 2000 2500 3750 110 liter 110/50 450

Domer (forfilter)


Produkt

Hus / Hytte

Diameter

Høyde

Lengde

Overflate

Vekt
Dome 1650/ST 1 hytte 1650 900   2,0 m³ 40
Dome 2350/ST 2 hytter / 1 hus 2350 950   4,3 m³ 70
Dome 3000/ST 3 hytter / 2 hus 3000 1400   7,0 m³ 200

RENSEEFFEKT

Vannanalyser fra gråvann fra hus og hytter viser at innholdet av smittestoff (bakterier) kan være høyt. Vårt biofilter fjerner det vesentligste av disse bakteriene i tillegg til organisk stoff, nitrogen og eventuelt fosfor.

Installasjon

Etablering av våtmarksfiltre krever en forundersøkelse, hvor vurdering av terrengforhold, jordtype, avstand til fjell, grunnvannsstand og resipientforhold er de viktigste.
Det er utarbeidet egen monteringsinstruks for hele anlegget. Før installasjon av anlegget må tillatelse foreligge fra kommunen. Et eventuelt krav til fosforfjerning må avklares med kommunen. 

Dimensjonering

Anlegget er dimensjonert etter retningslinjer fra NKF/NORVAR miljøblad nr. 49. Selve våtmarken er et utgravd basseng med dybde ca. 1m. En beregner 8-10m³ filtermasse pr. pe eller ca 40m³ for et hus. 

Utslipp

Vannet strømmer sakte gjennom biofilteret.