Generelt

Infiltrasjon av avløpsvann i stedlige jordmasser er en sikker og velprøvd avløpsløsning.

Ut fra hygieniske og forurensningsmessige betraktninger vil infiltrasjon i grunnen normalt være den beste avløpsløsning for bolig og fritidsbebyggelse og skal alltid velges der hvor forutsetningene for infiltrasjon er oppfylt.

Grunnundersøkelser

Grunnundersøkelser skal alltid gjennomføres før avløpsløsning velges.

En riktig gjennomført grunnundersøkelse er nødvendig for å sikre rett utforming og dimensjonering av et anlegg basert på jord som rensemedium. Grunnundersøkelser og prosjektering skal foretas av person/ firma som har hydrogeologisk kompetanse.

Jordmassenes egenskaper har avgjørende betydning for om avløpsvann kan renses i grunnen. Sentrale parametere er:

 • Infiltrasjonskapasitet: Mengde avløpsvann som kan infiltreres.
 • Hydraulisk kapasitet: Mengde vann som kan strømme gjennom jord.
 • Dersom den hydrauliske kapasiteten overskrides, vil grunnvannsstanden stige og konsekvensene kan være at vannet strømmer ut i overflaten før det er tilstrekkelig renset.
 • Egenskap som rensemedium: Evne til å holde tilbake forurensning.

Disse parametrene må alltid avklares der det er ønske om å lede avløpsvann ut i grunnen. Spesielt er det viktig at området der filterflaten planlegges og området under taes prøve av på representativ måte. 

Tekniske data for sandfilterkum og inspeksjonskum


ART.NR.

HØYDE

DIAMETER

HØYDE TIL INNLØP

FILTERFLATE
SFK 14 1450 mm 1350 mm 900 mm 1,4 m2
SFK 40 1800 mm 2300 mm 1300 mm 4,0 m2
IK - 15 1500 mm 600 mm 300 mm -

Inspeksjonskummen kan også leveres på bestilling i andre dimensjoner (høyde / diameter) tilpasset terrengforholdene.

infiltrasjonsanlegg filtertabell

Figur 1. Hvis verdier fra grunnundersøkelse havner innenfor felt 2 eller 3 i tabell ovenfor kan vanlig infiltrasjonsanlegg benyttes. Hvis ikke, kontakt leverandør. 

Dimensjonering av infiltrasjonsgrøft

Det er i tabell 1 angitt 4 dimensjonsklasser som tilsvarer feltnummerene i infiltrasjonsdiagrammet side 1.

Tabell 1. Nødvendig lengde av infiltrasjonsgrøft i meter. Grøftebredde lik 1 meter.


HOVEDGRUPPER
KLASSE
1 2 3 4
1 boligenhet med vannklosett * 50 25 **
1 boligenhet uten vannklosett * 35 18 **
1 fritidshus med vannklosett * 15 10 **
1 boligenhet uten vannklosett * 10 5 **

*Dimensjoneres på grunnlag av infiltrasjonstest.
** Dimensjoneres som sandfiltergrøft

Da infiltrasjonsrør leveres i lengder på 3 og 6 meter anbefaler vi at infiltrasjonsrør tilpasses verdiene i tabell 2.

Oppbygging/ Virkemåte av Infiltrasjonsanlegget.

Et infiltrasjonsanlegg kan bestå av følgende hovedkomponenter:

 • Slamavskiller (første rensetrinn)
 • Støtbelaster (pumpekum)
 • Manifoldrør
 • Infiltrasjonsrør

For anlegg som har mer enn to grøfter/infiltrasjonsrør skal det benyttes pumpe eller annen støtbelaster. Det er viktig med trykk i rørene og i følge forskriftene skal trykket være tilsvarende ca. 1 mVs. 

Figur 2. Prinsippskisse infiltrasjonsanlegg. 

infiltrasjonsanlegg oppbygging

Bygging av infiltrasjonsgrøft

 1. Fordelingslaget under infiltrasjonsrøret skal bestå av minst 25cm tykt lag av støvfri pukk eller singel i kornstørrelse 11-22mm. Fordelingslaget legges på infiltrasjonsflaten(grøftebunn) 
 2. Infiltrasjonsrøret legges på toppen av fordelingslaget. Som infiltrasjonsrør benyttes stive innvendig glatte rør. I selvfallsrør skal det være en hullrad langs bunnen og toppen av røret. Trykkrør skal kun ha hull langs bunnen av røret. Rørene skal ha tett endestykke. 
 3. Infiltrasjonsrøret overdekkes med minst 5cm pukk/ singel i samme kvalitet som fordelingslaget 
 4. En masseseparasjonssperre legges over pukk-/ singellaget for å hindre at finere masser vaskes gjennom fordelingslaget og tetter infiltrasjonsflaten. Sperren kan sløyfes når frostisolering bygges inn i anlegget. Som sperre benyttes fiberduk. 
 5. Eventuell frostisolering. Anlegget kan tilleggsisoleres med jordmasser eller isolasjonsplater 
 6. Overdekning utgjøres vanligvis av stedlige masser. Stein bør sorteres for å unngå punktbelastning på infiltrasjonsrøret. Minste overdekningstykkelse er 0,4 m. Overdekningen kan også legges som en forhøyning av eksisterende jordoverflate. 
 7. Toppdekke utgjøres av stedlige masser som kan tilsås med gress eller beplantes med planter med grunt rotsystem. 

Figur 3. Eksempel på bygging av infiltrasjonsgrøft:

filter5

Prinsippskisse av infiltrasjonsgrøft:

filter6

Tabell 2: Hulldiameter på utløpshull i mm for infiltrasjonsrør med diameter 32mm og hullavstand 1meter.


LENGDE PÅ INFILTRASJONSRØR
HULL NUMMER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24 meter 5 5 6 6,5 7 7 8 8
21 meter 5 5 6 6,5 6,5 7 7 -
18 meter 5,5 6 6,6 6,5 6,5 7 - -
15 meter 6 6,5 6,6 7,5 7 - - -
12 meter 6,5 6,5 7 6,5 - - - -Tabell 3: Dimensjonering av manifoldrør.


MAKSIMAL LENGDE PÅ INFILTRASJONSRØR 32 MM
MAKSIMUM ANTALL RØR TILKNYTTET
Manifoldrør 110 mm Manifoldrør 160 mm Manifoldrør 200 mm
24 meter 12 28 46
21 meter 16 38 60
18 meter 18 42 68
15 meter 20 46 72

Fordeling under trykk

Der pumpe brukes som støtbelaster kan fordeling av vann over infiltrasjonsflaten under trykk være et aktuelt alternativ til selvfall. Systemet er særlig velegnet for større anlegg og vannet må løftes fra slamavskiller til filterdelen. 

Trykk oppnås ved at pumpen dimensjoneres for et overtrykk på ca. 1mVs i infiltrasjonsrørene. Pumpeledningen føres inn på et manifoldrør foran infiltrasjonsrørene med diameter 110 - 200mm, se tabell 3 for detaljer.

filter7