BIA Naturbasert renseanlegg for gråvann fra hus og hytter

BIA naturbasert renseanlegg for gråvann er utviklet etter siste kjente forskningsresultater. Vi viser bl.a. til NKF/NORVAR miljøblad nr.60 og NAT programmet i regi av Jordforsk. 

Anlegget er en enkel, effektiv og miljøvenlig løsning for rensing av gråvann fra hus eller hytter. Anlegget er beregnet for 1-2 hytter eller et hus. Det har enkel installasjon og krever lite vedlikehold.

BIA naturbasert renseanlegg for gråvann består av følgende rensetrinn:

  • Sedimenteringsenhet (BIA-slamavskiller) med innebygd pumpesump (eventuelt separat slamavskiller og pumpekum).
  • BIA-Biofilter (filterkum) med doseringssystem, filtermedium, drenering og anordning for uttak av vannprøve (evt. i etterfølgende inspeksjonskum).
  • Utslippsarrangement. Avløpet fra biofiltre føres til resipient, overflatevann, jordbruksdrenering eller diffust via infiltrasjon til myr eller til mineraljord.

biofilter

Tekniske data på tank og biofilter for 1 hytte (inntil 6 sengeplasser). 


PRODUKT

DIAMETER

HØYDE

OVERFLATE

PUMPEVOLUM

INN / UTLØP

VEKT
SL - 22/P 1200 1700   80 liter 110/50 140
BF - 160/D 1600 1350 2,0 m²   Dyse/110 100*

Tekniske data på tank og biofilter for 2 hytter / 1 hus. (6 sengeplasser pr. hytte eller hytte med inntil 12 sengeplasser):


PRODUKT

DIAMETER

HØYDE

OVERFLATE

PUMPEVOLUM

INN / UTLØP

VEKT
SL - 43/P 2300 1800   80 liter 110/50 200
BF - 235/D 2350 1800 4,3 m²   Dyse/110 140*

eks. filmateriale

Renseeffekt

Vannanalyser fra gråvann fra hus og hytter viser at innholdet av smittestoff (bakterier) kan være høyt. Vårt biofilter fjerner det vesentligste av disse bakteriene i tillegg til organisk stoff, nitrogen og eventuelt fosfor.

Installasjon

Det er utarbeidet egen monterings-instruks for montering av hele anlegget.
Før installasjon av anlegget må tillatelse foreligge fra kommunen. Et eventuelt krav til forsforfjerning må avklares med kommunen. 

Testing / dimensjonering

Hvert enkelt anlegg er testet før levering.
Anlegget er dimensjonert etter retningslinjer fra NKF/NORVAR miljøblad nr. 60. 

Utslipp

Vannet strømmer sakte gjennom biofilteret. Derfra føres vannet til en elv, bekk, et vann eller infiltrasjon i jord (dvs resipienten).