Bia Miljø produserer mange tanker og kar som kan benyttes til vannbehandling og resirkulering av vann, som for eks. til fiskeoppdrett. Dette utstyret kan også benyttes til forbehandling av drikkevann eller rensing av avløpsvann.

Luftere
I fiskeoppdrett benyttes luftere tiI å lufte ut gassovermetning i vann. Når vann varmes opp, blir det overskudd av gass i vannet. Denne overskuddsgassen er skadelig for fisk så den må luftes ut. Her snakker vi hovedsakelig om nitrogengass. I fiskeoppdrett benyttes det to ulike typer luftere: kolonneluftere eller vakuumluftere.

Kolonnelufter:
Rørformet tank, dvs. åpen både i bunn og topp. I bunnen er det montert en rist, i toppen en perforert plate og i mellom ligger plastbrikker med stor overflate. Vannet risler gjennom kolonnelufteren fra topp til bunn.

Vakuumlufter:
Mye lik en kolonnelufter, men vakuumlufterne er tette oventil (egentlig en tank snudd på hodet med bunnen opp). En vakuumlufter er også fylt med plastbrikker for å få stor vannoverflate. Vakuumlufterne monteres litt nedsenket i vann, på toppen av tanken suges det ut luft slik at det dannes et undertrykk inne i tanken tilsvarende ca 1 meters vannhøyde. Vannet pumpes inn på toppen av lufteren og renner ut i bunnen.

Sedimenteringstanker
Tanker med konisk bunn som benyttes til sedimentering av for eks. slam, gjennom oppkonsentrering av tørrstoff i slammet. Rør for uttapping av slam monteres nederts i kon. Vi kan levere tanker med ulik vinkel på kon og diameter på tanken. Disse tankene monteres på stativ.

Biofilter
Et biofilter bygges opp av en tank som er tett i bunnen og åpen i toppen. Litt opp fra bunnen monteres det en rist. Oppå risten legges det plastbrikker/bio-legemer med stor overflate hvor bakteriene fester seg. Vannet føres vanligvis inn på toppen av biofilteret og ut i bunnen. Biofilter har overløp og arrangement for tilbakespyling/vasking. I et biofilter omdanner bakteriene skadelig ammonium til ufarlig nitrat.

Nivåtanker
Nivåtanker er større lagertanker, se våre modultanker av type MD xxx-yy, for lagring av vann. Nivåtanker er volumlager som stabiliserer vannkvalitet, temperatur eller trykk ved fordeling av vann. I nivåtanker blir det ofte installert nivåføler som gir alarm ved synkende vannstand.