Anvisninger for kjøresterk installasjon av sylindriske tanker.

Se vår transport- og monteringsinstruks vedrørende generelle krav og behandlingsregler. 

GRØFT

Størrelsen på grøften er avhengig av grunnens sammensetning og egenskaper. Grunnen i grøften må være bæredyktig og tåle trykket fra oppfylt tank uten at det oppstår setninger. 

Tankens plassering og grøften sin minimumsstørrelse fremgår av figur 1. 

kjøresterk

Betongplatens størrelse må være så stor at den går minimum 500 mm utover tankens største lengde og bredde. Betongdekket armeres med armeringsnett K257 (maskeåpning 150 X 150mm, tråddiameter 7 mm) eller bedre. Armeringsnett innstøpes 30 mm fra underkant av betongdekket og med minst 2 masker overlapping. 

Minimum overdekningshøyde over topp av tanken skal være 600mm inkl. 150mm betong. 

Nedgravde tanker skal ha en innbyrdes avstand på minst 700 mm. 

FYLLMASSER

Bruk sand med kornfordeling 0,06- 2,0 mm eller natursingel (elvegrus) med kornfordeling 2-20 mm. Ved bruk av mekanisk knust stein skal denne være i fraksjoner fra 8- 11 mm. Det må benyttes fyllmasser som er fri for organisk materiale, leire, slagg og steiner ( større enn 20 mm). 

Ved frost må fyllmassen være fri for is og snø. 

kjoresterk2